Moakonferansen 2019

I regionens hjerte

Torsdag 24.oktober, Pinsekirka på Moa
Konferansier: Lodve Solholm

Del 1 - Helsesjekk på regionen

08:15 - 09:00

Registrering – kaffe og matbit

Registrering – kaffe og matbit

09:00 - 09:10

Åpning av konferansen

Åpning av konferansen

09:10 - 10:00

Vi tar pulsen på regionen - Hva er diagnosen?

Vi tar pulsen på regionen - Hva er diagnosen?

 • ... på menneskene og byregionen, ved Ole Helge Haugen
 • ... på næringslivet og økonomien, ved Inge Furre
 • ... på infrastrukturen, ved Ole Christian Birkeland
Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
Inge Furre
Sjefsøkonom, Sparebanken Møre
Ole Kristian Birkeland
Prosjektleder Ålesund, Statens Vegvesen
10:00 - 10:20

Fra tettsted til by – med omlandet som drivkraft

Fra tettsted til by – med omlandet som drivkraft

 • Hva må til for at et tettsted kan være en by
 • Hvordan skape en god by for fremtiden
 • Hvordan utvikles en by i bærekraftig retning med mennesket i sentrum
Per Gunnar Røe
Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO)
10:20 - 10:50

Det skapende Vestlandet – den virkelige verden!

Det skapende Vestlandet – den virkelige verden!

 • Blir de nye kommunene så store at fylket som regionsenhet trues
 • Bør Ålesund og Sunnmøre heller vende blikket sørover og bli en del av en vestlandsregion som et Nordvestlandskkraftsenter i en akse med Bergen
 • Hva skal til for at Vestlandet kan snakke med én stemme
Alfred Bjørlo
Ordfører, Eid Kommune
10:50 - 11:10

Kaffe og benstrekk

Kaffe og benstrekk

Del 2 - Med mennesket i sentrum

11:10 - 11:30

Muligheter med velferdsteknologi

Muligheter med velferdsteknologi

 • Hvilke digitale velferdstjenester vil du få i nye Ålesund Kommune
 • Hva vil de teknologiske løsningene bety for min hverdag
 • Gir teknologien økt brukervelferd eller vil vi bli fremmedgjort
11:30 - 11:50

Lokaldemokrati og innbyggermedvirkning: storsatsing i Asker kommune

Lokaldemokrati og innbyggermedvirkning: storsatsing i Asker kommune

 • Innbyggermedvirkning skaper tillit, og samarbeid gir gjensidig læring.
 • Hvordan involvere bredt og sikre likeverdige tjenester?
 • Eksempler på metoder og arenaer vi har lykkes med i Asker kommune.
Gyrid Anne Mangersnes
Prosjektleder i nye Asker Kommune/ programleder Smarte samfunn
11:50 - 12:50

Lunsj

Lunsj

12:50 - 13:05

Underholdning

Underholdning

13:05 - 13:25

Vi utformer regionens hjerte - Moa

Vi utformer regionens hjerte - Moa

 • Status for kommunens områdeplan for Moa – Plansjef Ole Andreas Søvik  
 • Gateterminal, torg, allé er og gangveier - verktøy for å sette mennesket i sentrum
 • Et lokalt og et regionalt innbyggertorg i Ålesund
Jakob Steen Christensen
Arkitekt, JAJA Architects

Del 3 - Nye Ålesund kommune - muligheter og utfordringer

13:25 - 13:45

Konsekvenser av en kommunal sammenslåing

Konsekvenser av en kommunal sammenslåing

 • Hva er den bedriftsøkonomiske besparelsen av at fem ”bedrifter fusjoneres”
 • Hva er den samfunnsøkonomiske nytteverdien av at by og omland spiller på lag i en ny kommunestruktur
 • Hvordan kan nye Ålesund kommuneutvikle seg som moment og drivkraft fremover
Victor Norman
Professor, Norges Handelshøyskole (NHH)
13:45 - 14:00

Kaffe og benstrekk

Kaffe og benstrekk

14:00 - 14:20

Bygge attraktivitet for nye Ålesund kommune

Bygge attraktivitet for nye Ålesund kommune

 • Hva må nye Ålesund Kommunegjøre for å bygge tillit hos eksisterende og nye innbyggere
 • Hvordan utvikle et godt omdømme
 • Hvor viktig er etikk og hvordan bør det ligge til grunn for merkevarebyggingen
Hans-Christian Vadseth
Partner og seniorrådgiver, First House
14:20 - 14:45

Arvesølvet selges – hva gjør det med regionen

Arvesølvet selges – hva gjør det med regionen

 • Hva er effekten av at mangetoneangivende bedrifter har skiftet eierskap i regionen vår de siste årene
 • Hvilke faktorer er avgjørende for at den oppkjøpte virksomheten skal lykkes i sitt nye eierskap
 • Hvordan vil det nye eierskapet håndtere situasjoner med sykliske svingninger og sviktende marked
Ola Honningdal Grytten
Professor, Norges Handelshøyskole (NHH)
14:45 - 15:30

Panelsamtale - livet videre for Ålesund, Nordvestlandet og Vestlandet

Panelsamtale - livet videre for Ålesund, Nordvestlandet og Vestlandet

 • I tillegg til flere av dagens innledere stiller også Bente Lund Jacobsen og Hanna Relling Berg i panelsamtalen.
Lodve Solholm
Ordstyrer og panelleder
15:30

Konferanseslutt

Konferanseslutt